Skip to content Skip to footer

Id. Katona József levelei fiához

Kedves Fiam!
Minden órán várhatsz, mosás a Rocsnyiknénál, mond meg neki, hogy én majd ha felmegyek, egyszerre kifizetem. A kis Hunya letette testének romlandó sátorát, 75 font szalonnája, 10 font hája lett.  Kóstold meg a hurkáját jó ízű-e? de egy itcze bort tölts reá. A Jancsi öcséd küld egy forintot, megird mit kapsz kezedhez. Hogy vagy, mi bajod vagy szükséged? Légy jó egészségben. Sign. Kecskemet die 22-a Januárii 1810.
Vagyok jó akaró atyád
        Katona
        Kecskemétről
[Kívül:] Katona József tanuló fiamnak szeretettel ajánlom Pesten.

Kedves Fiam!
Az Isten áldjon meg, légy jó egészségben; az időből épen ki nem tellett, hogy többet irhattam volna, mert az alkalmatosság meg nem várakozott. Ird meg, hogy vagy; kapsz 4 forintot most. Vagyok jó akaró atyád
Katona József.
P. S. A Sz. Györgyiné visz, amit küld az édes anyád.

[Kívül:]     Katona József fiamnak szeretettel ajánlom Pesten.

D.a Jézus  Kristus!
Kedves Fiam!
Alig töltöttem tőled való elválásom után 6 napokat egészségesen, ime véletlenül megkürnyékezett a hideglelés s bé vettem hánytató eszközöket és egy hétig szüntelen hánytatott a bolond Sajvoldnak gondatlansága végett úgy, hogy már csak a lelkem alig maradt bennem, de már most  az isteni gondviselés 15 napok elforgása alatt könyorült rajtam és már-már érzem könnyebbülésemet, csakhogy elfogyasztotta erőmet, melyet visszakapni alig várnék. Ez volt kedves fiam az oka, hogy meg nem vigasztalhattalak vagy levél vagy pedig valamely élelemmel; eleget iparkodott szegény édes anyád; de az aratás ideje végett a kofák szekerest nem kaphattak, hogy azok által küldhetett volna valamit; ime most kedves fiam küldök 10 forintokat, melyeket élj egészséggel; ird meg kedves fiam, a hónak hányadik napján menjek érted, hogy bizonyosan tudhassam; e mellett menj el fiam a bordakötőhoz, hogy még akkorára, mikor érted felmegyek, a már parancsoltakon kivül készítsen még egy rőfnél 2 újjal keskenyebb tizennégyest, akkor minden  fogyatkozás nélkül kifizetem az árát. Melyek után vagyok jó akaró atyád. Sign. Kecskemét die 27-a Julii 1811.
 
Katona József.
[Kívül:] Egregio Juveni Josepho Katona filio mihi dilecto Pestini.
         Cum Fl. B. 10.
[Kívül a hátulsó oldalon:] Kedves jó akaró Ausserné ifjú asszonyt igen nagyon kérem, ezen levelemet kézhez adni ne sajnáljon.


D.a Jézus  Kristus!
Kedves Fiam!
E folyó hónak 27-ik napján küldöttem levelet, kit is az Aussernéhoz utasítottam, hogy adja kézhez; nem tudom vetted-e a 10 forinttal?  Vettünk az édes anyáddal nadrágnak valót, sötét, 62 forint, de kaputnak valót magad szerezz, mert én egyet sem tudtam megszerezni; majd meg varrja a Király Sándor, Pesten se különben; most az édes anyád küld egynehány redves almát garabóban és szilvát.
Rada Mihály uramtól levelet küldj; nem is tudok jól irni, nagyon reszket a kezem.
Vagyok Kecskeméten die 30-a Julii 1811.
Jó akaró atyád Katona József.
P. S. A garabót küld vissza ezen alkalmatosságtól.

[Kívül:]Egregio Juveni Josepho Katona filio mihi dilecto Pestini.
 
D. a Jézus Kristus!
Kedves Fiaim!
Tudom, hogy igéretem szerént igen vártok, kivált a kis Jancsi, de várjatok még vagy két hetet, hadd javuljak és erősödjek az egészségemre nézve, mert eljövén tőletek, oly rosszul lettem, hogy már csak alig hittem, hogy titeket vagy csak édes anyatokat is ez életben láthassam. Kiváltképen Vacson a hideg annyira megrázott, hogy még életemben nem emlékszem, hogy így cselekedett volna velem, de ez már hála Istennek mind elmult, hanem jobban érzem magamat és  naponként várom javulásomat; ha pedig most hozzátok elmentem volna, örökösen gyógyulhatatlan maradtam volna; már ennyiszer recidivázni! Hanem legyetek jó reménységben, hiszem a jó Istent, hogy két hét múlva hurkával, kolbászszal, véressel látogatlak meg benneteket. Tisztelem a Rocsnyikné asszonyt, a szabómestert.
A kis Jancsira viselj gondot; irj, hogy vagytok? A kis Márton köszönti mindnyájukat, még nem tud levelet irni, hanem majd megtanul. Az egy forint a kis Jancsié, add neki, hadd legyen kedve, hiszen majd neked is lesz; fejére gondot viselj, legyetek jó egészségben, az Isten veletek. Két hét múlva várjatok; akkor meglátogatlak. Sign. Kecskemét die 10-a novembris 1811. Vagyok
Jó akaró atyátok Katona József

[Kívül:] Kecskemétről
Katona József tanuló fiamnak szeretettel ajánlom a Seminariumban levő épületben Rocsnyikné asszonynál Pesten


Kedves Fiaim
Ezen bizonyos alkalmatosságtul egyebet addig is meg még látogatlak nem irok, hanem hogy Tisztelem Rotsnyikné aszszont hogy mondja meg a Tisztelendő Schöenvisner Apatur Urnak, hogy Tisztelem és azt izenem, hogy a Gyerek Különös Szobát akar magának, hogy füjtessek, de az alkunk azt tartya hogy vélem egy Szobában, a mint a tavai Kosztosok voltak panasz nélkül – a Profeszorát is reám vezette hogy nékem parantsoljon de ez mint okos ember azt mondotta – én az alkuban nem voltam ha az nem tartya nem tartozik – elég az hozzá hogy nem igén derék Kinyes Gyerek Legyetek jó egésségbe – Vagyok Ketskeméten die 17a Novembr. 1811     
 
Jó akaró Atyatok
Katona Josef
[Kívül:] Katona Josef tanuló Fiamnak szeretettel ajánlom Pesten.


D. a Jesus Krisztus! Kedves Fiaim!
Szeressétek egymást, most meg nem látogathattalak benneteket, mert ezen gyenge egészségemet féltem, netalán ismét elszalajtsam.
Tisztelem a gazdasszonytokat és a szabót. Mártonról ne is gondolkozzanak, mert jó, egészséges, a ruházatjára pedig nekem van gondom; ö is csókolván kezeit szüleinek, köszönti a Schneider mesterrel együtt. Most semmit sem küldhetek a gazdasszonytoknak, mert nem örömest viszi más,  nem úgy mint én akárkinek; hanem ha felmegyek,majd kipótolom az elmaradott fogyatkozást. Hogy’ vagy te? hogy a kis Jancsi? A kis Mariska már gagyog, hogyha vagy a Sándor, vagy a Márton megrántja a szoknyáját enyelgésből, mindjárt így sz61: „Tándó, vagy Mátó”, azaz: Sándor vagy  Márton, „majd adot, méd is beszés, no-no.” – Semmi erőset nem dolgozhatom még, hanem hogy egészségesebb vagyok és mind az édes anyád, Julis is. Irj mi ujsag? nálunk a bankónak nagy a veszedelme és a 2 forintost, 1 forintost csak az veszi el, aki akarja; egy tiz forintosom  vagyon, csak azért nem küldottem el, mert azt akartam elküldeni, de azt találta az édes anyád, hogy ne küldjem azt, mert majd semmit sem vehettek rajta és igy küldöm ezen betett bankót 3 darabban, melybő1 7 forint a tied, 2 pedig a Jánosé. Ird meg hogy vagytok? az életmódja nálunk igen erős és a legények alig birnak annyit keresni, a kivel élősködünk; de tudom, hogy a szegény  Rocsnikné is elég keservesen él. A boraink még mind megvannak, a Csomós Mihálynak felesége  elhalván, annak borait lefejtve 5, azaz 25 forintokon megvásároltam; a szegény Sándor kettőtöknek, 10 garasa volt, elküldi, ha több lett volna is, Húshagyóra elküldotte volna. Az Isten legyen veletek, éljetek egészségben; az Istent féljétek és ezek után vagyok. Sign. Kecskemét die 4-a Februarii 1812.

Jóakaró atyátok Katona.

[Kívül:] Kecskemétről.
Katona József tanuló fiamnak szeretettel ajánlom Pesten.
[És alább:] A Semináriumnak innenső oldalában lakozó Rocsnik Ignáczné érdemes asszonyságnál.

 
D. a J. Kristus.
Kedves Fiaim!

Tudom, hogy már régóta vártátok menetelemet; de mit van mit tennem, holott nagyon gyenge egészséggel birok. A Szikrában tűzre való eger szálfákat vettem a Pap Ferencz sógorral, melyeknek emelgetése mellett Virágvasárnap, amidőn felétek menni szándékoztam, a hideg ismét  kilelt és gyötrött egy egész hétig úgy: hogy Husvétnapján sem mehettem a templomba; de az csak semmi, csak hogy ti egészségesek lehessetek, az Isten majd megsegít. Most éhségtek vagy szomjúságtok eloltására küldök 15 forintokat, a jövő szerdán a Szentgyörgyi Panna visz,  amit vihet a gazdasszonyotok számára, mert én Medárdusig fel nem mehetek; tudjátok, hogy a szőlőmunkáltatás itt van. Hogy vagytok? ird meg, a Jancsi? sebes-e a feje? az Isten oltalmába ajánlak benneteket, vagyok Sig. Kecskemet, die 10-a Április 1812.
Jóakaró atyátok
Katona József.
P. S. A kis Jancsinak adj a pénzből. A Contót majd kifizetem, mert most szűken vagyunk.
Tisztelem a gazdasszonyotokat és a Márton egészséges.

[Kívül:] Katona József és János kedves fiaimnak atyai szeretettel ajánlom Pesten.

Forrás: Versek, tanulmányok, egyéb írások : kritikai kiadás / Katona József ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Orosz László. – Budapest : Balassi Kiadó, cop. 2001. – p. 83 -87. Lásd a katalógusban >>

Versek 2001
Megszakítás