Skip to content Skip to footer

Közérdekű adatok

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Katona József Könyvtár

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1.2.1. angol nyelven: Katona József Library

1.2.2. német nyelven: Katona József Bibliothek

1.3. A költségvetési szerv

1.3.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

1.3.2. telephelye:

telephely megnevezése – telephely címe

1 Széchenyivárosi Fiókkönyvtár 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6.

2 Hetényegyházi Fiókkönyvtár 6044 Hetényegyháza, Posta utca 3.

3 Műkertvárosi Fiókkönyvtár 6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.

4 Kadafalvi Fiókkönyvtár 6000 Kecskemét-Kadafalva, Boróka utca 4.

5 Ménteleki Fiókkönyvtár 6008 Méntelek, Kecskeméti út 41.

6 Petőfivárosi Fiókkönyvtár 6000 Kecskemét, Alkony utca 11.

7 Katonatelepi Fiókkönyvtár 6000 Kecskemét- Katonatelep, Katona Zsigmond utca 1.

8 Hunyadivárosi Fiókkönyvtár 6000 Kecskemét Kandó Kálmán utca 14.

A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.08.15.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér

1. 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55. § (1) bekezdése, valamint 65.§ (2) bekezdése és a 66. § alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása. A könyvtár az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ODR rendelet) alapján az ODR keretében működő szolgáltató vármegyei hatókörű városi könyvtár. A könyvtár az egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről szóló 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendeletben (továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak alapján regionális könyvtári feladatokat lát el.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 1 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Kult. tv. 66. §-ban meghatározott állami feladatok ellátása. A vármegyei hatókörű városi könyvtári tevékenység szervezése, végzése.

• Ellátja a vármegyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,

• Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,

• Végzi és szervezi a vármegye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,

• A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,

• Szervezi a vármegyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,

• Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,

• Működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs és közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében,

• Megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: KSZR rendelet) meghatározott feladatainak ellátását a Kult. tv. 64. § (3) bekezdése szerinti könyvtári, információs és közösségi helyen,

• Koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a vármegyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a könyvtár fejlesztésére a KSZR rendeletben meghatározott szakmai követelmények érvényesítése érdekében,

• Koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,

• Ellátja az ODR rendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat,

• Évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai műhelynapot szervez a vármegyében lévő városi könyvtárak könyvtárosai számára,

• Ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat,

• Elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét,

• A Forrás című folyóirat számait havonként szerkeszti, lektorálja, megjelenteti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 206/2022. (X. 13.) határozatában foglaltak alapján,

• Regionális könyvtárként koordinálja – az illetékességi területén – a vármegyei hatókörű városi könyvtárak együttműködését, valamint ellátja a határon túli magyarság könyvtári ellátásának támogatását az EMMI rendelet 1-2. §-ában foglaltak szerint.

Kecskemét Megyei Jogú Város területén a Kult. tv. 64.-65. §-ban meghatározott nyilvános könyvtári feladatok végzése. A városrészekben települési könyvtári ellátás működtetése fiókkönyvtári hálózaton keresztül. A vármegyei hatókörű városi könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

sorszám – kormányzati funkciószám – kormányzati funkció megnevezése

1. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3. 041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás

4. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)

8. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

9. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

10. 082044 Könyvtári szolgáltatások

11. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

12. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

13. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

14. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

15. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

16. 083020 Könyvkiadás

17. 083030 Egyéb kiadói tevékenység

18. 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

19. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

20. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

21. 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

22. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: szakmai besorolása szerint vármegyei hatókörű városi könyvtár, ezért Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területe, továbbá az ODR rendelet 3. § alapján, az ODR szolgáltatások tekintetében Magyarország közigazgatási területe, valamint a Europe Direct hálózaton keresztül Európa. Az EMMI rendelet alapján regionális könyvtárként illetékességi területe – Bács-Kiskun vármegyén túl – kiterjed Baranya vármegyére, Békés vármegyére, Csongrád-Csanád vármegyére, Somogy vármegyére, valamint Tolna vármegyére.

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a szerv módosított kiadási előirányzatainak 7 %-a lehet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: költségvetési szerv vezetője a vármegyei hatókörű városi könyvtár igazgatója, aki a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben foglaltak szerint kerül kiválasztásra. A költségvetési szerv vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb öt év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, az egyéb munkáltatói jogok kivételével, melyeket a polgármester gyakorol. A Kult. tv. 68.§ (2) bekezdése alapján a vármegyei hatókörű városi könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. Ha a miniszter a fenntartó 5 erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Megszakítás