Katona-ódapályázat – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Katona-ódapályázat

Ódapályázat 1883

Jelentés a Katona-ódapályázat eredményéről

A Katona József kecskeméti szülőházának emléktáblával megjelölésére alakult bizottság által egy alkalmi ódára kitűzött 20 arany jutalomra f. évi márczius 15-kéig, mint határidőig 40 pályamű küldetett be az emlékbizottsághoz. A pályaművek bírálására s a jutalmak odaítélésére Gyulai Pál, Szász Károly
és Györy Vilmos akadémiai s Kisfaludi-társasági tagok kéretvén fel, ezek – a pályaművek átolvasása után – döntő ülésre maguk közé s egyszersmind elnökül Horváth Döme kir. táblai tanácselnököt, a kecskeméti emlékbizottság megbízottját is meghíván, f. évi ápril hó 4-én tartott ülésökben döntöttek a pályaművek sorsa fölött.
A negyven pályamű közül tizenegy minden kritikán alul áll s róla szólni nincs mit. Tizenkilencz a középszerűség színvonalát éri, vagy érinti, de figyelembe nem vehető. A fennmaradó tíz közül, melyek többé-kevésbé
irodalmi színvonalon állanak s egészben vagy egyes részeikben méltánylást érdemelnek:
különösen három vált ki, mint a bírálók figyelmére aránylag legméltóbb, n.m.: a 7. számú
„Engesztelődjél sorsoddal” – a 10. számú „A koporsóból kitör és eget kér” – s a a 12. számú
„Letépetett az istenek remekje” jeligéjű pályaódák.
A bíráló bizottság a jutalmat egyértelműleg a 10. számúnak itélte oda, mint a mely legjobb kompoziczió mellett legerősebb ódai lendülettel bír s szabatos rövidségénél fogva az ünnepélyen felolvasásra is legalkalmasabb. Dicséretre méltatta azonban a másik kettőt is és pedig első sorban a 12. számút, mely egyes részletekben költőibb és hangulatosabb a jutalmazottnál, de egészben véve, különösen kompoziczióját tekintve gyöngébb annál, hangja egyenetlen, néhol megbágyad, s felolvasásra is kevésbé alakalmas; másodsorban a 7. számút, mely meleghangú kezdetre, egyenletesen, bár magasb lendület nélkül halad inkább szónoki, mint költői hangulattal.
A jutalomra itélt mű jeligés levele felbontatván, abból e név tűnt ki mint szerzőé: Dr. Csengeri János,
főgymnásiumi tanár Fehértemplomon.
A dicséretre méltatott két mű jeligés levelei őrizetbe vétettek, hogy szerzők, ha azok felbontását s nevök nyilvánosságra hozását kivánják, – az emlékbizottság elnökénél, dr Szeless József úrnál jelentkezhessenek. A többi 37 jeligés levél felbontatlanul az ülés színén elégettetett.
A bíráló bizottság alulirtat bízván meg az előadói tiszttel, kötelességévé tette, hogy az egész pályázatról részletesebb jelentést is tegyen az emlékbizottsághoz, addig is azonban e rövid jelentést bocsássa közre.
Budapest, 1883. ápril 5-én

Szász Károly,
bizottsági előadó.
 

Forrás: Jelentés a Katona-ódapályázat eredményéről / Szász Károly
In: Kecskemét.- 1883. 04. 08. p. 1.