Könyvtári kalandtúra – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Könyvtári kalandtúra

EFOP-3.7.3-16 logo

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosító számú, Könyvtári kalandtúra című projektje 30.000.000,- Ft támogatásban részesült, 100 % támogatási intenzitással. A projekt keretében megvalósuló eseményekre 2018. június 15. és 2020. június 15. között kerül sor.

A projekt tartalma:
A formális és informális tanulást biztosító foglalkozások elsődleges célközönsége az általános iskolai és az óvodás korosztály. A könyvtárosok a pedagógusokkal együttműködve, a tanév rendjéhez igazodva alakítják ki az éves könyvtárlátogatások tervét.
A fejlesztési célokat a projektbe bevont 20 együttműködő nevelési-oktatási intézmény alapdokumentumai, elsősorban a pedagógiai programok alapján határoztuk meg.
A projekt alapvető céljai: a szövegértés fejlesztése, a kulcskompetenciákon kívül a tartalomfüggetlen kompetenciák, így a tanulás tanulása, az együttműködésre való alkalmasság, a problémamegoldó képesség, a kreativitás és motiváció fejlesztése.
Cél az írott, valamint a beszélt szöveg lényegkiemelésének fejlesztése, különböző vázlatolási-jegyzetelési technikák megmutatása, a hangos és a néma olvasásnak a formálása. Fontos a kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés, mely magában foglalja a beszédhelyzetben a beszédpartnerekkel való együttműködés képességét, a másként vélekedők álláspontjának felfogását, tiszteletét, a saját vélemény megvédését, illetve korrigálását.
Az autizmussal élő gyermekek esetében cél a tanulók képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése, a taníthatóság megalapozása, az önmagukról való tudás mélyítése, a viselkedési szabályok gyakorlása és a segítségelfogadás készségének kialakítása idegen környezetben.
A projekt keretében a több tematika kerül kidolgozásra, többségük két korcsoporthoz igazodva:

Foglalkozássorozatok:

KEREK ISTEN FÁJA, SZÉP TIZENKÉT ÁGA
Az év jeles napjaihoz kapcsolódó, a néphagyományt közvetítő sorozat óvodásoknak.

A vöröshajú sárkány
A magyar népmesékre, és a hozzájuk kapcsolható anyanyelvi és néprajzi ismeretekre épülő, élményalapú sorozat kisiskolásoknak.

Tökmagok, lengék és a puszirablók
A mai magyar gyerekirodalom értékes alkotásait bemutató komplex foglalkozások kortárs szerzők bevonásával.

Nyomozás a világhálón
A digitális írástudás fejlesztését, a biztonságos internethasználatot segítő foglalkozások.

Tehetséggondozó kiscsoport
Édes eszem, el ne hagyj! – A tehetséges gyermekek iskolán kívüli, speciális módszerrel történő fejlesztése érdeklődésük központba helyezésével, alkotásra ösztönző légkör megteremtésével, a együttműködési készségük fejlesztésével.

Fejlesztő kiscsoport ép illetve autista fiataloknak
Könyvtári Nyomkeresés – Önálló ismeretszerzést, szövegértést, digitális kompetenciafejlesztést segítő kiscsoportos foglalkozások a mindennapi élethez kapcsolódó témakörökben, speciális, játékos feladatlapok felhasználásával.

Verseny, vetélkedő
Táltospróba – kisiskolások mesevetélkedője. Meseismeretet, fantáziát, alkotókedvet feltételező fejtörők a magyar népmesék megismerésére írásbeli, online és szóbeli feladatokkal.

Kulturális óra
Egy boszorkány fél füle – Önálló ismeretszerzést, szövegértést, digitális kompetenciafejlesztést segítő foglalkozások.

Tábor
Azt a kincset keresem… – Nyári táborunk koncepciója a tehetséggondozásra épít.

A projekt keretében vállalt indikátorérték 780 fő, akik az oktatási intézményekkel kötött együttműködések keretében vesznek részt a programokon, közülük minimum 20 %-ban hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. A nem számszerűsíthető eredmények közül kiemeljük azokat a tartalmi módszertani fejlesztéseket, amelyek a későbbiekben is hozzájárulnak a gyerekek és fiatalok iskolán kívüli igényes ismeretszerzési és szabadidős tevékenységéhez.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 15.